คำอธิบายรายวิชา

google          youtube         psv         secondary11

      คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                    วิชา การแปลเบื้องต้น1              รหัสวิชา อ 30213

ประเภทวิชา เพิ่มเติม                                                                                         จำนวน 1 หน่วยกิต   

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                   จำนวน  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

              ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยการแปล ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมายและอารมณ์ของภาษาเดิม และมีใจความครบถ้วน อธิบายส่วนประกอบของประโยค คำ วลี สำนวน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของคำประโยคทั้งที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการสื่อสารระหว่างกันรวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วยในการสื่อความและสื่อสาร

             โดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม

              เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

1.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคง่ายๆและนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

2. เข้าใจและตีความสื่อทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆโดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง

3. วิเคราะห์ นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมประเพณีได้ถูกต้อง

4. เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

5. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด5 ผลการเรียนรู้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s