ศึกษาชนิดของคำไทยและอังกฤษ- ศึกษาการใช้ prefix /suffix

         google        youtube        psv        secondary11 เรื่องของ ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษ
        ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษข้อความ ประกอบด้วย”คำ”(word) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase) หรือประโยค(sentence) จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน 8 หน้าที่ ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )หน้าที่ของคำเรียกว่า “ชนิดของคำ” ( parts of speech ) ซึ่งได้แก่

 • Noun (คำนาม)
 • Pronoun (คำสรรพนาม)
 • Verb (คำกริยา)
 • Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
 • Adjective (คำคุณศัพท์)
 • Preposition (คำบุพบท)
 • Conjunction (คำสันธาน)
 • Interjection (คำอุทาน)

 1 .Noun (คำนาม) เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และไม่มีรูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อของคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น

 • คน: man father lady
 • สัตว์: dog cat bird
 • สิ่งของ: city table month
 • ชื่อคน: John Mary
 • ชื่อสัตว์: Lassie Lucifer
 • ชื่อสิ่งของ: Bangkok January

2. Pronoun (คำสรรพนาม) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น I, we, you, he, she, it หรือใช้แทนคำนามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร หรือใคร เช่น someone, something

 • แทนคำซ้ำ Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer.
 • ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร Something is missing. ไม่รู้ว่าอะไรหายไป

3. Verb (คำกริยา) เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำ ( action ) หรือบอกความเป็นอยู่ ( being ) หรือสภาวะความเป็นอยู่ ( state of being ) เช่น fly, is, am, seem, look.

 • การกระทำ Birds fly. นกบิน
 • ความเป็นอยู่ Danny is a boy. แดนนี่เป็นเด็กผู้ชาย
 • สภาวะความเป็นอยู่ He looks good. เขาแลดูดี

4.Adjectives (คุณศัพท์) เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless.

 • He bought a new car. เขาซื้อรถใหม่.( new ขยาย car ซึ่งเป็น noun )
 • They are ugly. พวกเขาน่าเกลียด ( ugly ขยาย they ซึ่งเป็น pronoun )

5. Adverb (วิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์) เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เช่น hard, fast, very

 • He works hard. เขาเป็นคนทำงานหนัก (hard ขยาย works ซึ่งเป็น verb)
 • He is very rich. เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเป็น adjective )
 • He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb )

6. Preposition (คำบุพบท) เป็นคำ หรือกลุ่มคำที่วางหน้า noun หรือ pronoun เพื่อแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคอย่างไรเช่น on, at, in, from, within

 • I will see you on Monday. ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร์
 • She was waiting at the restaurant. เธอรออยู่ที่ร้านอาหาร
 • There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในห้องฉัน
 • We must finish the project within a year. ราจะต้องทำโครงการนี้ให้เสร็จใน 1 ปี

7. Conjunction (คำสันธาน) เป็นคำที่ใช้เชื่อม คำ กลุ่มคำ หรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, but, therefore, beside, either..or

 • John is rich and handsome .จอห์นเป็นคนรวยและรูปหล่อ
 • Either you or she has to do this job. ไม่คุณก็เธอที่จะต้องทำงานนี้

8. Interjection (คำอุทาน)

เป็นคำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ ใน ประโยคเลย เช่น Oh God! , WOW, Hurrah

การพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำชนิดใด เราดูที่การทำหน้าที่ของมันในประโยค คำๆเดียวอาจทำหน้าที่อย่างหนึ่งในประโยคหนึ่ง แต่อาจทำหน้าที่อย่างอื่นในประโยคอื่นดังในตารางต่อไปนี้

word

parts of speech

example

 work noun My work is easy. งานของฉันง่าย
verb I work in Bangkok. ฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
 but conjunction John came but Mary didn’t come. จอห์นมาแต่แมรี่ไม่ได้มา
preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่
 well adjective Are you well? คุณสบายดีหรือ?
adverb She speaks well. เธอพูดได้ดี
interjection Well ! That expensive. แหม! แพงจัง
 afternoon noun We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบ่าย
noun ทำหน้าที่เหมือน adjective We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบ่าย

ต่อไปนี้เป็นการแสดงถึง Parts of Speech ต่างๆในประโยค

verb
Stop!

 

noun verb
John works.

 

noun verb verb
John is working.

 

pronoun verb noun
She loves animals.

 

noun verb adjective noun
Animals like kind people.

 

noun verb noun adverb
Tara speaks English well.

 

noun verb adjective noun
Tara speaks good English.

 

pronoun verb preposition adjective noun adverb
She ran to the station quickly.
pron. verb adj. noun conjunction pron. verb pron.
She likes big snakes but I hate them.

ต่อไปนี้เป็นประโยคที่มีทุก Parts of Speech ในประโยคเดียว

interjection pron. conj. adj. noun verb prep. noun adverb
Well, she and young John walk to school slowly.

Sentence (ประโยค)

Sentence เป็นกลุ่มคำที่มาประกอบกันให้มีเนื้อความสมบูรณ์ บอกการกระทำ ความเป็นอยู่ หรือความเป็นไป ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทั่วไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )

subject

   predicate

 He

   lives in Bangkok. เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ

 None of the students

   knew the answer. ไม่มีนักเรียนคนใดรู้คำตอบ

Phrase ( วลี ) เป็นกลุ่มคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งประโยคที่ไม่มี subject หรือ predicate

 • In case of emergency, push the button. ในกรณีฉุกเฉินให้กดปุ่ม (In case of emergency เป็นวลี)
 • The woman sitting in the chair is my mother. ผู้หญิงซึ่งนั่งที่เก้าอี้คือแม่ของฉัน (sitting in the chair เป็นวลี)

Clause ( อนุประโยค ) เป็นกลุ่มคำที่มี subject และ predicate เหมือนประโยค ( sentence ) แต่ไม่ได้อยู่ตามลำพังจะเชื่อมติดอยู่กับอีก clause หนึ่งเพื่อให้เป็น 1 ประโยคกล่าวคือ ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกันแต่ละประโยคคือ clause

clause ที่ 1  clause ที่ 2
Jack did not come to work แจ๊คไม่ได้มาทำงาน because he had a bad cold. เพราะเขาเป็นไข้หวัดอย่างหนัก

การสอนศัพท์โดยใช้รากศัพท์การศึกษาคำศัพท์โดยใช้รากศัพท์ (roots) มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์มาก  เนื่องจากการเรียนรู้ความหมายส่วนต่างๆของแต่ละคำ และการนำส่วนต่างๆของคำมารวมกัน จะทำให้ทราบความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยอีกหลายคำ และเป็นวิธีการเพิ่มจำนวนคำศัพท์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วย  คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากเกิดจากรากศัพท์(roots) ตัวเดียวกัน ดังนั้นความหมายหลักหรือความหมายพื้นฐานของคำจึงเหมือนกัน และถ้าแยกคำออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ รากศัพท์(roots)อุปสรรค(prefixes) ปัจจัย(suffixes) เมื่อได้ศึกษาความหมายของแต่ละส่วนแล้วจะทำให้ทราบความหมายของคำนั้นๆได้ เช่น

Euphony     =     eu (prefix) + phon(root) + y (suffix)

คำ                                           ความหมาย                                                                          ประเภท  

eu                                           =     ดี                                                                                     prefix  

phon                                      =     เสียง                                                                               root

 y                                             =     ทำให้เป็นคำนาม  (noun)                                          noun suffix

euphony                               =     ความไพเราะรื่นหู (ทำหน้าที่เป็นคำนาม)             meaning

รากศัพท์ (roots) ส่วนใหญ่มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก (Greek roots) และละติน (Latin roots) เป็นส่วนที่แสดงความหมายหลัก หรือความหมายพื้นฐานของคำที่ใช้สำหรับสร้างคำอื่นๆ  ตัวรากศัพท์(roots) จะมีความหมายตรงกว่าส่วนประกอบอื่นๆของคำ และเป็นตัวชี้แนะที่สำคัญต่อความหมายของคำศัพท์ที่สร้างขึ้นทั้งคำ เช่น                  

 คำ                          รากศัพท์                  ความหมาย(รากศัพท์)

   bicycle               circle                        วงกลม, วงล้อ

   telephone           phone                       เสียง

   portable            port                           ยก, หิ้ว, ถือ

อุปสรรค (prefixes) เป็นส่วนของคำที่มีความหมายในตัว  ที่เติมเข้าข้างหน้ารากศัพท์(roots) เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์นั้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ อุปสรรค (prefixes)ในภาษาอังกฤษมีจำนวนไม่มาก  ในการอ่านออกเสียงจะมีน้ำหนักเบา และไม่เน้นเสียง เช่น                               

อุปสรรค                       ความหมาย                   ตัวอย่าง

uni-                                 หนึ่ง                               uniform

bi-                                   สอง                                 bicycle

tele-                                ไกล                                 telephone

 เมื่อนำรากศัพท์(roots) มารวมกัน อุปสรรค(prefixes) จะเกิดคำใหม่ที่มีความหมาย และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น            

                  prefix           root                                   prefix + root            meaning

                        bi-                 cycle                                 bicycle        รถจักรยานสองล้อ

                       tele-             phone                               telephone      โทรศัพท์

                     ปัจจัย (suffixes) เป็นส่วนที่มีความหมายเฉพาะตัวที่แยกออกมาจากคำศัพท์ เมื่อนำไปประกอบไว้ท้ายส่วนที่เป็นรากศัพท์(roots) จะกำหนดหน้าที่ให้กับคำ (parts of speech)   ตำแหน่งของปัจจัย(suffixes) จะอยู่หลังรากศัพท์(roots)  ในการอ่านออกเสียง suffixes จะมีน้ำหนักเบามากหรือไม่ออกเสียงเลย  ตัวอย่างของการเติมปัจจัย(suffixes) และเปลี่ยนหน้าที่ของคำ เช่น                                                                                   

  การเปลี่ยนหน้าที่คำ                                ตัวอย่าง

noun                     เปลี่ยนไปเป็น             noun suffixes  gangster , booklet , manhood , friendship

verb                      เปลี่ยนไปเป็น             noun suffixes  tractor , employee , dependant , failure

adjective              เปลี่ยนไปเป็น             noun suffixes  gentleness , difficulty , popularity , specialist

noun                     เปลี่ยนไปเป็น             adjective suffixes          successful , wooden , childish , famous

verb                      เปลี่ยนไปเป็น             adjective suffixes          imaginary , excellent , portable ,

                                                                     attractive

adjective              เปลี่ยนไปเป็น             adverb suffixes              tenderly , artistically , comfortably ,

                                                                     visibly

noun/adjective   เปลี่ยนไปเป็น             verb suffixes   strengthen, memorize, sweeten, activate      

                    การที่จะรู้ความหมาย และวิเคราะห์ได้ว่าส่วนไหนของคำเป็น อุปสรรค (prefixes) รากศัพท์(roots) หรือ ปัจจัย(suffixes) จะทำให้เข้าใจและจดจำความหมายของคำศัพท์นั้นได้ไม่ยาก  โดยเฉพาะการเรียนรู้ความหมายของรากศัพท์(roots) ซึ่งเป็นความหมายหลักของคำ ดังนั้นเมื่อเรียนรู้ความหมายรากศัพท์(roots) ของคำต่างๆ ก็สามารถคาดเดาความหมายของคำนั้นๆได้ไม่ยาก แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการนำรากศัพท์(roots) ที่พบในคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ่อยๆมาให้ศึกษา โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร แบ่งเป็น 8 กลุ่มคำ ให้ศึกษาและทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านคำศัพท์มากยิ่งขึ้น  

อุปสรรค (prefixes)
จะกล่าวถึง คำอุปสรรค (prefixes) หมายถึงส่วนของคำที่มีความหมายในตัว เมื่อนำมาประกอบด้านหน้าของรากศัพท์ (roots)

 หมายถึงส่วนของคำที่มีความหมายในตัว เมื่อนำมาประกอบด้านหน้าของรากศัพท์ (roots) จะเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์(roots) ทำให้เกิดความหมายของคำขึ้นใหม่    
          อุปสรรค(prefixes) ที่พบบ่อย   เช่น

a, an  no, not, without   (ไม่ , ไม่มี)

ab  from, away from (จาก , ออกจาก)

ac, ad, af, al, ap, as, at  to, toward, against (สู่ , แก่ ,ไปยัง)

anti   against or opposing, opposed to (ต่อต้าน , ตรงข้าม)

co, col, com, con   together , with (ร่วมกัน , ด้วยกัน)

contra, contro, counter   against, opposing, opposed (ขัดกัน , ตรงข้ามกัน)

de   from, down from (จาก , ออกจาก, ห่างจาก , เอาออก , ลดลง)

dis away, opposite from (แยก ,ไปจาก , ออกไป , ตรงข้ามจากการกระทำเดิม)

eu   well, good (ดี)

ex, e    out from (ออก ,ข้างนอก)

hyper  over , excessive (เหนือกว่า , เกินกว่า , เหลือเฟือ)

hypo  under , less than (ใต้ , น้อยกว่า)

in   in , not (ใน, ภายใน, ไม่)

inter  between, among (ระหว่าง , ท่ามกลาง)

macro large , long (ใหญ่ , ยาว)

maxi  extra-large  (ใหญ่พิเศษ)

micro   small (เล็ก)

mini    little , less (เล็ก , น้อยกว่า)

mis   bad , wrongly, incorrectly (เลว , ผิด, พลาด)

per   through (ผ่าน)

post   after (หลัง)

pre  before (ก่อน)

pro  forward, before, favoring (ไปข้างหน้า , ก่อน , ชอบ)

re  backward , again (ถอยกลับ , ย้อนกลับ , กลับคืน , อีกครั้ง)

retro  backward (ถอยหลัง)

sub   inner, lower than, less than , under, beneath (เบื้องล่าง , ต่ำกว่า , ข้างใต้)

super  above, greater than, better, more than (เหนือกว่า , ดีกว่า ,มากกว่า)

sym, syn with, together with at the same time (ร่วมกัน , เหมือนกัน)

tele far (ไกล)

trans across (ข้าม)

อุปสรรคเกี่ยวกับจำนวนนับ (prefixes about number)  

uni, mono                one

bi, di, du                 two

tri                       three

quad, tetra               four

quin , penta              five

hexa                     six

hepta                     seven

octa                      eight

nona                      nine

deca                      ten

centi                      hundred

kilo                       thousand

         

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s