ศึกษาโครงสร้างประโยคอังกฤษ-ไทย/ไวยากรณ์

                                                                                                                       google                   youtube                     psv                secondary11

การแปลคำศัพท์ที่รูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด

                              ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายตัวที่รูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิดและทำให้แปลผิด  คำศัพท์เหล่านี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

–    ตัวสะกดคล้ายคลึงกับตัวสะกดของคำที่รู้จักความหมายกันดี เช่น คำว่า militant (adj.) หัวรุนแรง มีตัวสะกดคล้ายกับคำว่า military (n.) กองทัพ จึงอาจทำให้ผู้แปลบางคนสรุปเอาว่า militant มีความหมายคล้ายกับคำว่า  military

–    ตัวสะกดของคำศัพท์บางคำใกล้เคียงกันมากจนทำให้ผู้แปลสับสน เช่น คำว่า stationary (adj.)  คงที่   อยู่กับที่  กับ  stationery (n.)  เครื่องเขียน

–    ตัวสะกดของคำศัพท์บางคำคล้ายกับคำศัพท์ที่เติมวิภัติ (suffix) เช่น คำว่า hardly (adv.) ไม่ใคร่จะ  กับ  hard  (adj.) หนัก,  (adv.) อย่างหนัก ผู้แปลอาจเข้าใจว่า  hardly มาจาก  hard  ที่แปลว่า  หนัก  เติม ly  จึงอาจแปลผิดได้

คำศัพท์ใน 3 ลักษณะ ที่กล่าวมานี้เป็นปัญหามากสำหรับผู้แปล มักทำให้ผู้แปลเข้าใจ  ความหมายผิดและแปลผิด

วิธีแปล

   ผู้แปลควรพิจารณาประโยคหรือข้อความที่จะแปล  และพิจารณาความหมายของ  คำศัพท์ตามปริบทอย่างรอบคอบ และเช่นกันกับการแปลคำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย เมื่อเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องความหมายก็ควรตรวจสอบจากพจนานุกรมเพื่อจะไม่เกิดความผิดพลาดในการแปล  

ตัวอย่างคำศัพท์ที่รูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด

1.  alone (adj.)  ตามลำพัง

He stays alone but he is not lonely.

เขาอยู่ตามลำพังแต่เขาก็ไม่รู้สึกว้าเหว่เลย

2.         beside (prep.)  ข้าง ๆ

 There is a small table beside the bed.

 มีโต๊ะเล็ก ๆ อยู่ข้างเตียง

 

3.  hardly (adv.)  แทบจะไม่

Her bedroom was so small that we could hardly move around in it.

ห้องนอนของเธอเล็กมากจนกระทั่งเราแทบจะเข้าไปข้างในไม่ได้  

4.  helpless (adj.)  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

A small baby is helpless.

เด็กเล็ก ๆ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้  

5.  industrious (adj.)  ขยันขันแข็ง

Somsri was such an industrious student that she received a four-year scholarship to college.

    สมศรีเป็นนักศึกษาที่ขยันขันแข็งมากจนได้รับทุนเล่าเรียนสี่ปีในมหาวิทยาลัย  

6.  intelligible (adj.)  ชัดเจน / เข้าใจ

Her explanation was so confused that it was barely intelligible.

คำอธิบายของเธอยุ่งยากสับสนจนแทบจะไม่เข้าใจ  

7.  lately (adv.)  เมื่อเร็ว ๆ นี้

The traffic problem in Bangkok has been ignored until very lately.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ถูกละเลยมาตลอดจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้  

8.   liquidated (adj.)  กำจัด / ยกเลิก

The government announced that two private banks were to be liquidated.

รัฐบาลแถลงว่าธนาคารเอกชนสองแห่งจะต้องถูกยกเลิกไป  

9.  militant (adj.)  หัวรุนแรง / ชอบใช้กำลัง

militant (n.) บุคคลที่หัวรุนแรงหรือชอบใช้กำลัง

The militant farmers rallied in front of  Government House.

ชาวนาหัวรุนแรงเดินขบวนไปหน้าทำเนียบรัฐบาล  

10.  matchless (adj.)  ไม่มีที่เปรียบ

The onlookers were stunned by her matchless beauty.

ผู้ชมตกตะลึงกับความงามอันไม่มีที่เปรียบของเธอ  

11. namely (adv.)  ได้แก่

 At first, there are five countries in Asean, namely, Malaysia, Singapore, the

 Philippines, Indonesia and Thailand.

 เริ่มแรกมีห้าประเทศในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย     

 และประเทศไทย

 

12. nearly (adv.)  เกือบ

 When the traffic was bad, it took me nearly two hours to get to the university.

 เมื่อการการจราจรเลวร้าย  ฉันใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเพื่อจะไปมหาวิทยาลัย    

13.  priceless (adj.)  มีค่าจนประมาณ (ราคา) ไม่ได้

He owned a priceless collection of paintings.

เขาเป็นเจ้าของภาพวาดจำนวนมากที่มีค่าจนประมาณราคาไม่ได้  

14. regardless (adv.) ไม่ว่าอะไรก็ตาม / ถึงอย่างนั้นก็ตาม

He knew that it was risky, but he went on regardless.

เขาทราบดีว่าเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังเดินหน้าต่อไป  

15. successive (adj.)  เกิดขึ้นเป็นเวลาติดต่อกันโดยไม่หยุด

The snowstorm happened on two successive days.

พายุหิมะเกิดขึ้นสองวันติดต่อกัน

 

คำศัพท์ที่ตัวสะกดใกล้เคียงกัน

1.   abroad กับ aboard

 abroad (adv.)            อยู่ / ไปต่างประเทศ

 aboard (adv.)            ขึ้น (บน) เรือ / รถ / เครื่องบิน

 I’ve never lived abroad before.

 ฉันไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อน

 The boat swayed as he stepped aboard.

 เรือเอียงเมื่อเขาก้าวขึ้นบนเรือ  

2.   affect กับ  effect

 affect (v.)  ทำให้เปลี่ยนแปลง / มีอิทธิพลต่อ

 effect (n.)  ผลกระทบ

 effect (v.)  มี  / ก่อให้เกิดผลกระทบ

 The doctors wanted to see how the medication would affect the patient.

 หมอต้องการดูว่ายาทำให้คนไข้มีอาการเปลี่ยนไปอย่างไร

 Decreasing taxes will have an adverse effect on the future of the government.

 การลดภาษีจะมีผลกระทบต่ออนาคตของรัฐบาล

 

 

 Deng’s free market policies have effected a number of changes in rural China.

 นโยบายการค้าเสรีของ เติ้ง เสี่ยวผิง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมายในชนบทของ   

 เมืองจีน 

1.  compliment กับ  complement

compliment (n.)    คำยกย่อง/ชมเชย/เยินยอ/ความเคารพ/ของอภินันทนาการ  

complement (n.)   ส่วนประกอบ

His boss was pleased with his compliment. (n.)

เจ้านายพอใจในคำเยินยอของขา

He complimented his boss on his success. (v.)

เขายกย่องในความสำเร็จของเจ้านาย

A fine wine is a complement to a good meal. (n.)

ไวน์รสเลิศเป็นส่วนประกอบของอาหารที่เลิศรส

The wine complements the cheese perfectly. (v.)

ไวน์เมื่อรับประทานกับเนยแข็งจะช่วยทำให้มีรสชาติดีเลิศ  

2.  considerable กับ  considerate

considerable (adj.)   จำนวนมาก

considerate   (adj.)   เกรงใจ/คิดถึงจิตใจของผู้อื่น/ระมัดระวัง/รอบคอบ

    He had a considerable amount of money and was quite considerate regarding the welfare of his employees.

เขามีเงินจำนวนมากแต่เขาค่อนข้างจะรอบคอบระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการอง   ลูกจ้าง    

3.  dairy   กับ  diary

dairy (n.)   ฟาร์มโคนม (เกี่ยวกับ) วัวและนม

diary (n.)   สมุดบันทึก

He owns a dairy farm.

เขาเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มโคนม

Did you put the date of the meeting in your diary?

คุณจดวันนัดหมายในสมุดบันทึกหรือเปล่า  

4.  decent กับ  descent

decent  (adj.)   น่าเคารพ / นับถือ

descent (n.)     ตกต่ำลง    

She is basically a decent woman; her descent into a life of crime was due to the influence of her husband.

     โดยปกติแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่น่านับถือ  การที่ชีวิตเธอตกต่ำไปพัวพันกับอาชญากรรม

     เพราะอิทธิพลของสามี

5.  dessert กับ  desert

dessert   (n.)      ของหวาน

desert    (n.)      ทะเลทราย    

Date is a kind of fruit that grows in the desert and it is a good dessert.

อินทผาลัมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกในทะเลทรายและเป็นของหวานอย่างดี  

6.  disinterested  กับ  uninterested

disinterested  (adj.)   ไม่ได้เกี่ยวข้อง

     uninterested  (adj.)    ไม่สนใจ

As a disinterested observer, he is not biased.

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เขาจึงไม่ลำเอียง  

He is uninterested in learning anything.

เขาไม่สนใจที่จะเรียนอะไรเลย  

7.   emigrate กับ immigrate

emigrate (v.)   ย้าย / อพยพมา

immigrate  (v.)          ย้าย / อพยพไป

Kamton emigrated from Laos in 1982 and then immigrated to the United States.

คำต้นอพยพมาจากลาวในปี ค.ศ. 1982 และก็อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา  

8.   formerly กับ formally

formerly (adv.)         แต่ก่อน

formally (adv.)          อย่างเป็นทางการ

Singapore was formerly ruled by Britain.

แต่ก่อนสิงคโปร์ถูกอังกฤษปกครอง

Mr. Smith has formally accepted the job.

นายสมิธรับมอบงานอย่างเป็นทางการ  

9.  guerrilla  กับ  gorilla

guerrilla  (n.)  โจรก่อการร้าย

gorilla     (n.)  ลิงกอริลลา

A group of guerrillas recently planted many bombs in Peru.

กลุ่มผู้ก่อการร้ายวางระเบิดในเปรูเมื่อเร็ว ๆ  นี้

The gorilla is an endangered species.

ลิงกอริลลาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์    

10. healthy กับ  healthful

healthy (adj.)             แข็งแรง / สุขภาพดี

healthful (adj.)          ดีต่อสุขภาพ / ทำให้แข็งแรง

He is healthy because his house is high on a mountain, and he always breathes the healthful mountain air.

เขามีสุขภาพดีเพราะบ้านของเขาอยู่สูงบนภูเขาและเขามักจะหายใจอากาศภูเขาซึ่งดีต่อสุขภาพ  

11.  heroin  กับ  heroine

 heroin (n.)   สารเสพติด (เฮโรอีน)

 heroine (n.)  นางเอก

 In this film, the heroine used to be a heroin addict.

 ในภาพยนตร์เรื่องนี้  นางเอกเคยเป็นผู้ติดยาเสพติด  

12.   imaginary กับ imaginative

 imaginary (adj.)        สมมติ

 imaginative (adv.)  มีจินตนาการ

 An imaginative writer writes a novel in which all the characters are imaginary.

 นักเขียนที่ช่างจินตนาการเขียนนวนิยายที่เต็มไปด้วยตัวละครที่สมมติขึ้นมา

13.   personnel  กับ  personal

 personnel (uncount. n.) แผนกบุคคล / บุคลากร

personal (adj.)  เป็นส่วนตัว

He had a personal problem with the manager of the personnel department.

เขามีปัญหาส่วนตัวกับผู้จัดการแผนกบุคคล    

14.   principal  กับ  principle

 principal (n.)   ครูใหญ่

 principle (n.)   กฎเกณฑ์ / หลักเกณฑ์    

       The principal achieved his high position by adhering to the principles of honesty, 

       fairness and hard work.

      ครูใหญ่ได้รับตำแหน่งโดยยึดมั่นในหลักการณ์แห่งความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  และทำงานหนัก

  15. sample กับ  example

      sample  (n.)  ตัวอย่าง (สินค้า /  ผลิตภัณฑ์ /  การทดลอง)

      example (n.)  ตัวอย่าง (ของความคิดเห็นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริง)

They took several samples of the soil near Korat; for example, they took some from See Kew and Kornburi.

พวกเขาได้ตัวอย่างดินหลายแห่งใกล้ ๆ โคราช ตัวอย่างเช่น ดินจากสีคิ้ว และคอนบุรี 

16.  sensitive  กับ   sensible

      sensitive (adj.)             (อารมณ์) อ่อนไหว / เปราะบาง

      sensible (adj.)               มีเหตุผล / มีสามัญสำนึก

       Surely it would be sensible to get a second opinion.

 แน่นอนย่อมมีเหตุมีผลที่จะฟังความเห็นที่สอง

       Don’t be so sensitive; I wasn’t criticizing you!

       อย่าอ่อนไหวนักเลย  ฉันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คุณสักหน่อย            

17.  special  กับ  especially

      special (adj.)   พิเศษ /  เฉพาะ

      especially  (adv.)  โดยเฉพาะ      

        She especially was moved when she saw her little daughter’s special per-formance in the  play.

       เธอตื้นตันใจโดยเฉพาะเมื่อชมการแสดงพิเศษของลูกสาวในละคร 

18. stationary  กับ   stationery

     stationary (adj.)           คงที่ / อยู่กับที่

     stationery (n.)    เครื่องเขียน (กระดาษ / ปากกา / ดินสอ)

      House prices have been stationary for several months.

      ราคาบ้านคงที่อยู่เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว 

      Please write your comment on hotel stationery.

      โปรดเขียนคำวิจารณ์ของคุณลงในกระดาษจดหมายของโรงแรม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s