โครงสร้างรายวิชา

                                        google            youtube             psv                  secondary11

                                      

                                                          โครงการสอน

               รายวิชา การแปลเบื้องต้น1    รหัสวิชา อ30213     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ              

               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         เวลา 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

                                                       ครูผู้สอน   นางสาวกาญจนา   ดำวงศ์

อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบ = สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค  =  35:10: 35 : 20    

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

1-5 Compare Thai and English consonant  1.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคง่ายๆและนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม2. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

9

15

3

2

-ถอดคำทับศัพท์จากอังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ-ทำใบงาน -แบบทดสอบท้ายบท-แบบฝึกหัด

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

-ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่5

6-10

Word  1.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคง่ายๆและนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม2. เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

 

9

10

3

2

-ศึกษาชนิดของคำไทยและอังกฤษ- ศึกษาการใช้ prefix /suffix

-ทำใบงาน

-แบบสังเกตพฤติกรรม-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 10
               สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)  

2

4

3

3

       
11-15 Sentences 1.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคง่ายๆและนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม2. เข้าใจและตีความสื่อทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆโดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง

9

15

3

2

-ศึกษาโครงสร้างประโยคอังกฤษ-ไทย/ไวยากรณ์

-ทำใบงาน

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 15 
16-19 Main idea  1. วิเคราะห์ นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมประเพณีได้ถูกต้อง2. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9

10

3

2

-วิเคราะห์ ตีความ จับใจความสำคัญ-แปลหัวข้อข่าวจากอังกฤษ-เป็นไทย -แบบสังเกตพฤติกรรม-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 19 

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

2

15

3

2

       

รวมทั้งภาคเรียน

40

80

12

8

       

1.เงื่อนไขการติด “ร”

                1. ส่งงานไม่ครบตามที่กำหนด

                2. ไม่ได้สอบท้ายบทเรียน กลางภาค หรือปลายภาค

2. ข้อกำหนดรายวิชา /เงื่อนไขในการเรียน /ข้อตกลงอื่นๆ

                1. นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

                2. เข้าห้องเรียนสายได้ไม่เกิน 15 นาที

                3. นักเรียนที่หนีเรียนจะโดนตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน

                4. ต้องส่งงานตามกำหนดเวลา

                5. แต่งกายถูกระเบียบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s